Realisaties 2007-2012

Bekijk de realisaties van onze CD&V ploeg uit de vorige legislatuur (2007-2012).

Lees onze speerpunten;

GEMEENTEPUNT IN DE STEIGERS

Een van de belangrijkste beloften van de huidige beleidsploeg betreft de centralisatie van zoveel mogelijk dienstverlening in één en hetzelfde gebouw, nl. het nieuw administratief centrum. Naar analogie met de gebundelde sportinfrastructuur in het Sportpunt werd gekozen voor de naam “GEMEENTEPUNT”, hét punt waar optimale dienstverlening verleend wordt aan iedere inwoner van de gemeente.
De organisatorische voorbereiding voor het samenbrengen van gemeentediensten, OCMW-diensten, wijkagenten, de werkwinkel en het PWA zijn volop aan de gang. 
Ook de werken aan het gebouw liggen op schema: het gebouw werd inwendig reeds volledig ontmanteld en het dossier voor de herinrichting wordt dit najaar aanbesteed om volgend jaar in uitvoering te gaan.
Als uitgangspunt voor het concept wordt een optimaal “onthaal” vooropgesteld met eerstelijns dienstverlening enerzijds en doorverwijzing naar specialisten anderzijds. Dit alles met een duidelijk opdeling in grondgebonden materie (ruimtelijk ordening, …) , persoonsgebonden  materie (burgerzaken, welzijn, …) en vrije tijd (sport, cultuur, …).
Inzake het gebouw wordt resoluut de kaart getrokken van duurzaamheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid.
CD&V vindt een goede dienstverlening aan de burger primordiaal en draagt dit project dan ook een heel “warm hart” toe

 

BEKAERTSITE CENTRUM ZWEVEGEM: VERNIEUWING IN DE KERN VAN ZWEVEGEM

Reeds geruime tijd zijn er tussen de gemeente  in de persoon van de burgemeester en de firma Bekaert besprekingen bezig over de herbestemming van zone 1 in het centrum van Zwevegem.
Het gaat hier om de omschrijving van het gebied Bekaertstraat – Deerlijkstraat- Spoorwegbedding – Otegemstraat.
Wat kan er hier komen ?
Vooreerst wil de firma Bekaert haar kasteel en omgeving opwaarderen, binnen een groene omgeving.
Daarnaast kan er op de verdere terreinen gekeken worden voor een goede mix van bewoning tussen jong en oud.
Wellicht kan er in deze zone ook een retail- (winkel) functie voorzien worden.
Tenslotte kan de laatste schakel van het Guldensporenfietspad in Zwevegem  tot stand worden gebracht met de verbinding Deerlijkstraat – Otegemstraat.
Voorwaar een ambitieus plan dat een zeer grote meewaarde zal meebrengen voor Zwevegem. 
In de gemeenteraad van 28 maart 2011 werden deze plannen een eerste maal toegelicht door de firma Bekaert en het betrokken architectenbureau.  Dit met grote consensus van zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad. 

 

OMLEIDINGSWEG MOEN-HEESTERT

Voor CD&V is een omleidingsweg ter ontlasting van de kernen van Moen & Heestert van groot belang. Daartoe ontwikkelden wij een voorstel waarbij via een doorsteek van op de Keiberg een verbinding kan gemaakt worden met de weg ter hoogte van het St-Pietersbrugje. Vervolgens kan via de bestaande Sluis- en Oeverlaan het wegverkeer tot in Bossuit gebracht worden. Trouwens dit scenario zou ook het verkeer voor de bedrijfsite Imog en het industrieterrein Moen-Trekweg kunnen opvangen. Wij willen de hogere overheid van onze oplossing te overtuigen en het tracé planologisch laten vastleggen teneinde een realisatie te bekomen. 
Maar deze procedure duurt lang, zeer lang.

In juni 2009 werd het voorstel toegelicht op de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. Aansluitend liet de provincie een studie uitvoeren over de mobiliteit tussen Leie en Schelde, analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het interfluvium. Verkeersproblematieken uit omliggende gemeenten Avelgem, Spiere, Deerlijk, Anzegem enz komen hierin ook aan bod. Ten onrechte werd deze studie vaak aangehaald als een antwoord van de deputatie op de omstreden omleidingsweg in Anzegem. Niets is minder waar: deze studie kwam er op aandringen van Zwevegem en was al gegund en in uitvoering op het ogenblik van het dispuut in Anzegem. 
In een eerste fase van het mobiliteitsonderzoek werden telling uitgevoerd in het interfluvium gebied en geïnterpreteerd (maart 2011). In een volgende fase zullen oplossingsvoorstellen aangereikt worden. 
Indien onze piste haalbaar lijkt en ondersteund wordt, dienen de nodige planningsinitiatieven genomen te worden. In eerste instantie dient dit opgenomen te worden in de herziening van het provinciaal structuurplan (PRS). In tweede instantie zal een haalbaarheidsstudie moeten opgemaakt worden (door Vlaams gewest), waarna de Vlaamse Regering eventueel kan beslissen tot opmaak van een MER-rapport en de herziening van het gewestelijk RUP “Leievallei”.
Het is momenteel uiterst belangrijk dat de mobiliteitsstudie voltooid is in het najaar zodat desgevallend ons tracévoorstel in de lopende herziening 2011 van het PRS kan opgenomen worden. Dit dossier wordt in de provincie nauwgezet opgevolgd.

 

KUNSTACADEMIE ZWEVEGEM

In 2009 werd in de Vlaamse regering de beslissing genomen die het mogelijk maakte dat Zwevegem een zelfstandige academie kon oprichten. Dit betekent dat de filialen Beeldende Kunst en Muziek, woord en dans een onafhankelijke school worden met als inrichtende macht de gemeente Zwevegem. De directeur en de beleidsondersteuner van deze school worden immers gefinancierd door het ministerie van onderwijs. De gemeenteraad nam de beslissing in maart van het jaar 2009. Zorgen voor een kwalitatieve start, de aanwerving van een goede directeur, de bewaking van de kwaliteit en een visie uitbouwen voor de toekomst van de Zwevegemse academie betekenen elk op zich grote uitdagingen.

2010 was een heel spannend jaar voor het deeltijds kunstonderwijs. De voorbereidingen om zelfstandig te worden werden met een strakke timing verdergezet. In maart keurde de gemeenteraad de personeelsovereenkomst goed. Dit was een delicate opdracht ; het gaat immers over mensen en hun jobs. Gelukkig is dit heel goed afgelopen en hebben bijna alle personeelsleden de overstap naar Zwevegem gemaakt. In mei werd de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur opgestart. 
Het was een hele opluchting toen de minister van onderwijs op 22 juni 2010 zijn handtekening plaatste. Pas vanaf 22 juni waren we er zeker van dat we mochten opstarten. Vanaf toen ging alles razendsnel vooruit. De directeurswoning werd opgefrist, meubilair en ICT werd aangekocht. Tegen eind september hadden we 838 leerlingen, een directeur, 2 coördinatoren, 38 leerkrachten en 1 administratieve kracht. In oktober werd door de gemeenteraad de aankoop van een vleugelpiano goedgekeurd. Iedereen is tevreden en we kunnen spreken van een kwalitatieve werking.

 

TEWERKSTELLING EN SOCIALE TEWERKSTELLING

De werkloosheidsgraad bedraagt in onze gemeente amper 3.84% en wij scoren daarmee 1% lager dan het West-Vlaams gemiddelde en 2,5% lager dan het Vlaams gemiddelde. 
Tewerkstelling van kansengroepen draagt de bijzondere aandacht van CD&V weg.

De gemeente Zwevegem werd uitgeroepen tot “fiere partner” van de Beschutte Werkplaats De Waak. De groendienst van de gemeente werkt al een aantal jaren met hen samen voor het groenonderhoud op de speelpleintjes. Wij zijn overtuigd van de talenten van de mensen met een arbeidshandicap in deze job op maat. Waak is, met meer dan 1 700 bijzondere werknemers, één van de grootste werkgevers in de streek.

Ons eigen Sociaal Economie-project “de ploeg Proper Zwevegem” staat model voor een intergemeentelijk project met de naam “Nette regio”. Imog wil eenzelfde werking nu uitbreiden naar de ruime regio. Door in te stappen in het regionale project bekomen we dit jaar ruim 26 000 euro extra subsidies. 
Dit komt de tewerkstelling van een tiental doelgroepwerknemers ten goede.

 

TUSSENTIJDSE EVALUATIE SOCIAAL BELEIDSPLAN

Bij de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan 2008-2013 wil de gemeente, samen met het OCMW enkele belangrijke accenten plaatsen: zorgcoördinatie met klusjesdienst, toegankelijke dienstverlening in functie van het nieuw Gemeentepunt, opvoedingsondersteuning, dichten van de digitale kloof, … 
Wij willen met CD&V het concept Sociaal Huis hiermee een unieke invulling geven. 
De strategische opties en krachtlijnen, zoals vastgelegd in het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013, worden in het voortgangsrapport geconcretiseerd en getoetst op uitvoering. Waar nodig wordt bijsturing voorgesteld.
We onderscheiden drie rode draden als basis doorheen het hele sociale beleid:
1. het garanderen van heldere informatie 2. gesprek, afstemming en draagvlak mogelijk maken door waar nodig overleg te organiseren, te coördineren, er aan deel te nemen
3. het investeren in toegankelijke sociale dienstverlening:
via de realisatie van een concept sociaal huis op maat van Zwevegem (*)
en het investeren in wijkwerking en vrijwilligersbeleid.
(*) Zo was het concept sociaal huis de afgelopen jaren in volle ontwikkeling. Op basis hiervan én door nieuwe opportuniteiten werden drie grote pijlers ontwikkeld: fysieke luik (Gemeentepunt), mobiele luik (zitdagen, huisbezoeken, wijkwerking en Bibus), digitale luik (productencatalogus, sociale kaart, rechtenverkenner).

 

24 APRIL 2010 : START VAN DE BIBUS

Beslissingen werden genomen om een coördinator aan te stellen, rond de stalplaats en de halteplaatsen van de bus, rond de officiële inrijding van de bibus, alle benodigheden voor ICT werden aangekocht en het dienstreglement van de bib werd gewijzigd. Op 24 april was de feestelijke dag toen de bibus ingereden. Ook de bibuscoördinator behaalde haar rijbewijs en begon te rijden vanaf eind november. Onze inwoners maken gretig gebruik van het aanbod op de bibus. Wat het aantal uitleningen van boeken betreft is dit zelfs een stuk meer dan de uitleningen in de vroegere uitleenposten. Ook in Otegem, waar vroeger geen uitleenpost was, wordt gretig gebruik gemaakt van de bibus. 
De grootste uitdaging voor 2011 wordt de verbinding op de halteplaatsen. Het streefdoel is een optimale verbinding op alle halteplaatsen zodat we ook de identiteitskaarten en reispassen volledig kunnen afwerken op de bus. Qua dienstverlening waren de vuilniszakken het grootste succes maar de vragen waar heel divers. 
De bibus kaapte ook al enkele prijzen weg :
- “bus van het jaar” op een internationale bibliobussendag in Nederland !!
- In het kader van de plattelandsprojecten werd de Bibus laureaat in de categorie samenwerking. Als “best practice” krijgen we heel wat publiciteit, zowel op het Vlaams niveau als op het Europese niveau.

 

150 JAAR KANAAL

In 2011 bestaat het kanaal Bossuit-Kortrijk 150 jaar !! Heel het jaar door zijn er op, in en rond het kanaal festiviteiten gepland. Eind mei worden windwielen langs de oevers geplaatst. Deze windwielen worden gecreëerd door de leerlingen van de Kunstacademie. Dit zal zeker een blikvanger worden gedurende dit feestjaar. Het kanaal Bossuit-Kortrijk is belangrijk voor de gemeente Zwevegem, die zowel als recreatieve as als economische as. Vervoer langs het water is niet alleen goed voor het milieu, het wordt ook een heel belangrijk transportmiddel voor grote hoeveelheden in de toekomst.

 

DEGELIJK EN VEILIG LANGS HET GULDENSPORENPAD IN DE KERN VAN ZWEVEGEM

In het najaar van 2010 startte de provincie West-Vlaanderen de procedure om het fietspad, de voormalige spoorwegzate 83, tussen de Hugo Verrieststraat tot aan de N8 in Zwevegem-Knokke te verbreden en van een nieuwe verharding te voorzien. Waar nodig wordt ook de beplanting aangepakt.
Bijzondere aandacht gaat naar het inrichten van de kruispunten van deze fietsroute met oa de Ellestraat en de Lettenhofstraat. Voor deze werken wordt een uitvoeringstermijn
voorzien van 60 dagen in de loop van 2011.
De kostprijs van het totale project wordt geraamd op 375 000 euro waarvan het provinciebestuur ruim 330 000 euro ten hare laste neemt. De provincie kan echter rekenen op een subsidie van het Fietsfonds van 40%. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) maakte onlangs bekend 94.608 euro uit het Fietsfonds toe te kennen
aan de provincie West-Vlaanderen.
De financiële inbreng van de gemeente in deze samenwerking is beperkt tot ongeveer 46 000 euro en omvat o.a. de kosten voor de heraanleg van een deel van de verhardingen (t.h.v. dwarsing en garagewegen), de lokale aanpassing van de rioleringen en de drainages en het aanbrengen van signalisatie.
Om de veiligheid te verhogen kiest de gemeente uitdrukkelijk voor het aanbrengen van openbare verlichting, een bijkomende investering ten laste van gemeente van ongeveer 40 000 euro.

 

LICHT OP GROEN VOOR DE FIETSTUNNEL OP HET GULDENSPORENPAD

Op de gemeentelijke begeleidingscommissie van 4 maart ll. werden de technische plannen voorgelegd voor de realisatie van de tunnel. De diverse studies hebben immers uitgewezen
dat een tunnel mogelijk is. In maart was er nog overleg voorzien tussen AWV en Aquafin om het laatste probleem i.v.m. de collector te verhelpen. In mei komen de plannen op de provinciale auditcommissie zodat er in het najaar kan worden aanbesteed. De werken zelf kunnen aanvangen begin 2012.

 

WANDELNETWERK LAND VAN MORTAGNE

Goed nieuws voor de wandelaars: het allereerste stukje van het wandelnetwerk in het zuiden van de provincie is gerealiseerd. Op 15 oktober wordt het “Land van Mortagne” feestelijk ingewandeld. Op de wandelnetwerkkaart staan een 100-tal knooppunten die samen een 120km wandeltracé vormen. Stippel je eigen wandeling uit, kies je startplaats en wandel net zolang je wil. De knooppuntenbewijzering bestaat uit witte borden met rode opdruk en werkt in beide richtingen. Een groot gedeelte van het wandelgebied ligt op grondgebied Zwevegem (Sint-Denijs, Moen en Knokke). Ontdek en geniet dus van het gloeiende landschap, de slingerende kerkwegels, de bosjes en de natuurgebieden, de waterkant langs het kanaal, de hoeven en kapelletjes. Een mooie samenwerking tussen het provinciale en de gemeentelijke niveau.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.