BUDGETWIJZIGING: WAT GAAT ER ECHT SCHUIL ACHTER DE FINANCIELE DRAMASHOW?


vrijdag, 26 april, 2013
CD&V Fractie.

Voorafgaandelijk ; Zoals het een afscheidnemend bestuur paste, werd het budget in december 2012 door CD&V met de nodige terughoudendheid opgesteld. Aan de nieuwe coalitie om klemtonen te leggen in deze budgetwijziging.

Wat merken we?

Tot in de details werd elke budgetpost tegen het licht gehouden en werden een aantal terechte correcties en verschuivingen doorgevoerd. Maar soms ook tot in het absurde toe: verhogingen en verlagingen van kredieten van 5 tot 10 EUR, 20 tot 30 EUR, en tal van verschuivingen. Zo’n zaken doen alleen maar vermoeden dat er helemaal géén beleidsvisie is. Dat maakt het ook extra pijnlijk, de diensten moeten zelf “scharten” om er te geraken. Een budget is NORMAAL de vertaling van het voorgenomen beleid, een budget is een beleid vertalen in cijfers. Hier ging het dus net omgekeerd: hier zijn er cijfers maar geen beleid. Er werd ons tot op vandaag nog enkele beleidskeuze meegegeven, ik bedoel een gedegen beleidsnota zoals voorgeschreven door het Agentschap Binnenlands Bestuur.  Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur wordt steeds het doembeeld van de financiën opgehangen. Alles moet wijken voor het natrappen op de vorige ploeg én voor elk probleem komt er steeds hetzelfde excuus “besparingen” ipv een oplossing. Maar een beleidsnota, nee dat komt er niet. Nieuwe stijl, goede communicatie: dit is echt een lachertje.

Lees de krant en je weet méér dan in een gemeenteraad. Alles staat eerst in de krant vb. afschaffen ontvangsten bij jubilea, mobiliteitsstudie kanaalzone Moen, cultuurcafé in St-Denijs, viering 100 jaar Transfo, fietspad in de Kortrijkstraat, enz. Lees het allemaal in de krant maar vraag geen gestructureerde beleidsnota!! Losse flodders maar vraag geen samenhang.

Dat er moet bespaard worden, was voor ons al lang duidelijk, wij zijn NIET tegen besparingen. Wij zijn er wel tegen dat het gebeurt in “een blinde woede tegen het vorig bestuur”, dat er géén beleidsvisie is. De juiste instelling is  “meer doen met minder middelen”. Nu zijn er minder middelen maar er WORDT NIETS GEDAAN, en moet juist MEER GEDAAN worden. De toelichtende nota is vooral een uitschrijven van cijfermateriaal met daarin nét die selectie van elementen die “gewilde valse percepties” doen ontstaan. Ik geef hiervan straks een aantal voorbeelden.

Maar wat de CD&V-fractie ten behoeve van de bevolking zeker zal doen zijn die zaken blootleggen die in de BW staan en WAAROVER GEEN WOORD WORDT GEREPT DOOR DE nieuwe coalitie.

Ik start met de gewone dienst (= exploitatie)

Valse percepties. Afgifte vuilniszakken: rekening = 295 500 EUR (! Nu pas gekend)  initieel budget 397 000 >> bijsturing in min 97 000 EUR.  Als dit het gevolg is van gedragswijziging (sensibilisering) kunnen we dit alleen maar toejuichen. Voor het BOT (bijdrage voor opvang en transport afvalwater) wordt een overraming van het budget gesteld, het wordt teruggebracht van 900 000 naar 750 000 EUR. Nochtans hebben we in 2010 hiervoor weldegelijk 860 000 EUR ontvangen, weliswaar deels in uitbetalingen het jaar nadien. (en inboeking in vorige dienstjaren) Ook in 2011 werd (en dit zit in de juist goedgekeurde rekening) een nastorting van 44 000 EUR. Ontvangsten in vorig dienstjaren werden niet bekeken.

Waar zitten de besparingen waarover geen woord wordt gerept?  Ik begin met het OCMW – mevrouw de voorzitter, ik wil een antwoord van u – als u natuurlijk zal mogen antwoorden van de voorzitter. Ik zie een nieuw artikel opduiken waarbij u aan de gemeente 170 000 EUR zal moeten betalen ivm ICT en preventie-dienstverlening. Ik zie in een ander artikel dat de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW (voorwerp van een door de Gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplanning) met 86 000 EUR verminderd wordt. U hoort het goed “een goedgekeurde Meerjarenplanning 2012-2014” wordt genegeerd. Wat zijn beslissingen nog waard?? Misschien staan er nog artikels tussen die aan mijn aandacht ontsnapt zijn. Ik maak uw rekening: dat is samen 256 000 EUR (oud belgisch geld méér dan 10 mln BEF) MINDER VOOR HET OCMW DIT LOPENDE JAAR. Hoe zal u dat oplossen?????  10 mln op de kap van de zwaksten !!!

Ik ga verder in sociale zaken – mijnheer de schepen Claeys

Ik reken dat er bij u 56 000 EUR van het budget ooit nodig voor de mantelzorgtoelage zomaar in 1 pennetrek weg is. Een budget dat de vorige legislatuur, specifiek op uw aandringen, steeds onder dit artikel is blijven staan, gereserveerd voor initiatieven in de zorg & welzijn. Dan zijn er 2 mogelijkheden: u hebt geen initiatieven ter zake of u vindt het vrijwaren van dit budget plots NIET MEER BELANGRIJK. Mocht u geen initiatieven hebben, er liggen er van ons, CD&V die in voorbereiding waren of in bespreking bij de adviesraden. Een vb. de AED-toestellen op publieke plaatsen om onze gemeente hartveilig te maken. Maar ach, dat lees ik morgen wel in de krant.

U bent toch schepen van armoedebestrijding? Let op er komt nog een 2de besparingsronde en dat zal u de marge helemaal kwijt zijn. Voor u beiden OCMW en Welzijn: het budget voor het sociaal huis verdwijnt in 1 pennetrek 30 000 gemeente en in het OCMW weet men het nog niet maar daar zal het ook weg zijn.  Preventiewerking weg; vrijwilligerswerking ondersteunen weg, … Wie stond hier vroeger een pleidooi houden?? Ik heb u beiden in de GR januari reeds mijn bezorgdheid overgemaakt; u hebt me dan met een kluitje in het riet gestuurd.  Wél mijn bezorgdheid was terecht! En dat bestuursakkoord, dat is voor ons nog steeds een raadsel.

Dan wil ik het even hebben over de  VZW’s. Meerdere jeugd VZW’s geven een deel van hun reserves nu af om de herstellingen aan het sanitair blok in De Brug te renoveren. Dit kunnen met CD&V nog volgen. Maar het gaat verder: de jeugdvzw’s hadden het voorrecht zélf te mogen kiezen welke budgetten ze wilden opofferen om hun eigen jeugdcentrum coördinator te betalen. Hun werkingstoelage vanuit de gemeente zakt. De toelage aan de VZW sportbeheer zakt met 45 000 EUR ZONDER Budgetwijziging in die VZW??? Of weet men het nog niet? Nu in de 2de besparingsronde zullen gemeentelijke VZW’s AL DE RESERVES MOETEN AFGEVEN AAN DE GEMEENTE. Durf dit tenminste te zeggen aan de vrijwilligers!!!

Voor de schepen van lokale economie – die nog niet aan het woord kwam in deze Gemeenteraad. Voor de functie Handel en nijverheid zit in deze Budgetwijziging enkel een daling van kredieten: o.a. SCHRAPPEN toelage aan handelscomité, schrappen toelage commerciële Innovatie, budget huur kerstverlichting valt op 1/3 de terug. Alle marges voor initiatieven (vgl budget tov rek 2012) zijn weggesnoeid. Hebt u dit al uitgelegd aan de economische raad en de handelaars? Welk beleid zal u in de toekomst voeren?

Nu dacht ik dat de besparingen op de ontvangsten jubilarissen de redding zou zijn:

De 2 artikels die daarmee te maken hebben leveren welgeteld 353 EUR en 3 730 EUR = 4 000 EUR besparing opgeleverd. Voor de hostessen reken ik nog een bedrag bij van 5 000 EUR. Maakt 9 000 EUR in totaal. Veel herrie, afwijzing van eigen inwoners voor … een besparing van 9 000 EUR.  Een schande! Dan is de N-Va maatregel van één schepen minder toch véél méér besparend 50 à 60 000 EUR op jaarbasis. Dit moet toch eens overwogen worden!!! Te meer dat het voor de zittingen van het CBS blijkbaar lukt om het met één of meerdere schepens minder te doen.  Dit is te zien aan de afwezigheden op de zittingen van het schepencollege!

De Buitengewone dienst (= investeringen)

De toelichtende nota is daar een stuk beter gestoffeerd. CD&V kan zich voor een groot stuk vinden in de voorstellen. Ze liggen in het verlengde van wat er in het verleden gebeurde (vb. smartborden voor Basisonderwijs, afwerken Gemeentepunt) of zijn zelfs het sluitstuk van jaren werk (vb Lettenhofpark ikv groene sporen (project van de gebiedsgerichte werking van de provincie) Het rekenen blijft toch moeilijk:  60% subsidies zijn reeds toegezegd (en 60% op 500 000 is niet 250 000).Toch zitten ook hier in de BD onduidelijkheden. De ersnota spreekt van 600 000 EUR wegenis terwijl in het budget méér staat nl 650 000 EUR (een verschil in belgisch geld van 2mln) Voor RFID zijn de provinciale subsidies niet voorzien, deze bedragen 20 000 EUR met max van 50% van de kosten. U hebt een bedrag voorzien voor waterlopen (35 000) maar véél belangrijker is hoe staat het CBS tov doorbraak 63 van de staatshervorming waarbij de gemeentelijke beken kunnen overgedragen worden aan de provincie?  Heeft de schepen daarop al een antwoord? De subsidies voor de geluidsmeters (wettelijke verplichting) kloppen niet met de LNE-richtlijnen hierover. Verklaring? Zeer misleidend is de uitspraak GEEN INVESTERINGEN IN TRANSFO terwijl de conciergerie en de nutsleiding goed zijn voor 213 500 EUR (8,5 mln voor wie nog in belgisch geld rekent). In het officiële document is zelfs sprake van RD V tem IX, wat een fout bleek te zijn. Zelfde uitspraak werd reeds gedaan over de viering 100 jaar Transfo: zal de Zwevegemnaar geen cent kosten terwijl de nota van de cultuurdienst het heeft over een bedrag van 40 000 EUR tlv de gemeente. Wees toch eens duidelijk én eerlijk! Er moet inderdaad met lening nog een 7,4 mln gefinancierd worden maar wij hebben in dit budget nog  méér verdiensten uit beslist beleid dan dit: 250 000 sub groene sporen 1,5 mln verkoop verlaten patrimonium (Moen, Hee, WW, GAC) 600 000 milieubelasting die u, meerderheid nog wilde afschaffen in december ll. (CD&V stemde toen de belasting wel om u niet zonder middelen te zetten) 540 000 BTWrecuperatie MZ die net in uw jaar valt (werk voor ons, kassa voor u) m.a.w een cadeau van bijna 3 mln EUR. 

De financiering ;

Vorige week nog in de krant: nieuw bestuur nog steeds op zoek naar de spaarpot die CD&V achterliet, blijkbaar niet te vinden … WAT EEN KLUCHT!!! U maakt dankbaar gebruik van de door ons aangelegde reserves: voor ongeveer 2 miljoen EUR en er rest nog ruim 3,5 miljoen EUR. U weet dat want in de MJP gebruikt u die volledige pot. En u weet ook in het OCMW is een spaarpot, mevrouw de voorzitter, ik waarschuw u ook op die spaarpot is de jacht open!. De berekening van de schuldpositie in het boekje “Beschouwingen…” is correct 1,34. De projectie naar toestand eind 2013 is dit NIET, dit cijfer is doelbewust gemanipuleerd om boven de 1,5 te eindigen. DIT IS NIET CORRECT!!! Ofwel maakt u de berekening fout ofwel maakt u er een nieuwe formule van.

Besluit ;

“Meer doen met minder”, dit is ons betoog met vooral de klemtoon op het 1ste deel “meer doen”! Dienstverlening aan de inwoner en zorg voor de zwaksten staat bij ons centraal, nu én in de toekomst!

U, niet de kiezer, hebt zelf gekozen om de gemeente te besturen met deze coalitie. Wel stop het natrappen, het verspreiden van valse informatie, stop met calimero te spelen.Stop dat dramavertoon, het klagen en zagen en “doe iets” (cfr reglement jeugd). Maak werk van een echt beleid. Voer dat kerntakendebat en kom dan terug met keuzes die stoelen op een visie. Wees eerlijk in de communicatie: goede communicatie is echt totaal wat anders dan een persoonlijke nummertjes in een goednieuwsshow of een dramaspektakel opvoeren.

CD&V kan zich niet vinden in deze BW, het zijn blinde besparingen zonder visie, wij willen een beleidsnota in de echte betekenis van het woord. Wij zullen die budgetwijziging dan ook niet goedkeuren.